OBCHODNÉ PRÁVO

OBCHODNÉ PRÁVO

Hľadáte odborníka na obchodné právo? Potrebujete pripraviť obchodné zmluvy, ktoré sú nutné pre Vaše podnikanie? Riešite spory so zákazníkmi, dodávateľmi alebo medzi spoločníkmi či konateľmi? Potrebujete nastaviť vzťahy medzi spoločníkmi či akcionármi? Urobiť zmenu konateľa, sídla či základného kapitálu v spoločnosti? Chystáte sa predať či kúpiť podnik, obchodný podiel alebo akcie? Fúziu spoločnosti? 

S tým všetkým Vám vie pomôcť advokát na obchodné právo

V priebehu fungovania spoločnosti so mnou môžete konzultovať všetky právne otázky týkajúce sa zmien spoločníkov, alebo konateľov, presunu sídla, zmien základného imania, alebo premien spoločností (splynutie, zlúčenie alebo rozdelenie spoločnosti). Zodpoviem na Vaše otázky ohľadne nekalej súťaže, sporov medzi spoločníkmi a konateľmi v spoločnosti.  

Ak ste menšia spoločnosť alebo a nechcete zamestnávať svojho podnikového právnika, môžete využiť môj outsourcing právnych služieb. Vyriešim za Vás všetku právnu agendu spojenú s Vašim  podnikaním.

V rámci špecializácie Vám pomôžem napríklad s nasledujúcim:  

  • právne poradenstvo pri akvizíciách a fúziách, prevodoch podielov, predajoch podnikov 
  • založenie firiem a nastavenie vzťahov medzi spoločníkmi a konateľmi 
  • zmluvy a nastavenie distribučných a franchisových vzťahov
  • ochrana pred nekalou súťažou
  • príprava právnych rozborov a návrhov riešení špecifických situácii a príprava na legislatívne zmeny
  • príprava a revidovanie zmlúv a dokumentov so zákazníkmi a dodávateľmi
  • riešenie sporov medzi spoločníkmi alebo konateľmi v spoločnosti 
  • zastupovanie v konaniach pred súdmi, úradmi alebo pri rokovaniach s protistranou
  • vymáhanie pohľadávok
  • príprava pracovnoprávnej dokumentácie 

Právo obchodných spoločností

Prevod obchodného podielu

Zaistím prevod obchodného podielu bez komplikácií a nutnosti chodenia po úradoch.

Prevod akcií v akciovej spoločnosti

Potrebujete previesť akcie v akciovej spoločnosti? Zaistím celú transakciu tak, aby prebehla bez problémov.

Advokátska úschova kúpnej ceny

Advokátska úschova kúpnej ceny a dokumentov Vás ochrání pred nepríjemnosťami a pred stratou peňazí pri rôznych druhoch transakcií.

Prevod družstevného podielu

Vlastníte podiel v družstve a chcete ho predať? Alebo naopak taký podiel chcete kúpiť? Postarám sa o celý prevod! 

Zmluva o výkone funkcie konateľa

Pripravím Vám zmluvu o výkone funkcie tak, aby ste sa nevystavovali rizikám a aby ste splnili všetky zákonné požiadavky.

Založenie s.r.o.

Založím Vám spoločnosť s ručením obmedzeným a nastavím vzťahy medzi spoločníkmi tak, aby ste sa vyhli do budúcna problémom.

Založenie akciovej spoločnosti

Založím pre Vás akciovú spoločnosť a nastavím vzťahy medzi budúcimi akcionármi.

Založenie holdingovej štruktúry

Pomôžem Vám so založením holdingovej štruktúry a dcérskych spoločností tak, aby štruktúra plnila Vaše potreby.

Zmena konateľa

Zariadim pre Vás zmenu štatutárneho orgánu Vašej spoločnosti so všetkým čo s tým súvisí.

Zmeny základného imania

Potrebujete zvýšiť alebo znížiť základné imanie spoločnosti? Pomôžem Vám s tým.

Fúzie spoločností

Poskytujem právne poradenstvo pri zlúčení alebo splynutí spoločnosti.

Rozdelenie spoločnosti

Poskytujem právne poradenstvo pri rozdelení spoločnosti, vrátane prípravy príslušných dokumentov.

Príprava a vedenie valných zhromaždení

Potrebujete zvolať a pripraviť valné zhromaždenie a zápisy z neho? Postarám sa o celý proces.

Spoločenské a akcionárske dohody

Uzavreli ste zmluvu a protistrana odmietla splniť svoje povinnosti alebo vediete akýkoľvek právny spor, ktorý už nie je možné vyriešiť mimosúdne? Obráťte sa na mňa a pripravím Vám kvalitnú žalobu. 

Riešenie sporov medzi spoločníkmi a konateľmi

Spory medzi obchodnými spoločnosťami a ich spoločníkmi, akcionármi alebo členmi, spory medzi spoločníkmi , akcionármi alebo členmi navzájom. Spory medzi obchodnými spoločnosťami a členmi ich štatutárnych orgánov. Zodpovednosť za škodu.

Ukončenie účasti spoločníka na spoločnosti

Poskytujem poradenstvo pri tzv. "exite" spoločníka.

Obchodné zmluvy a dokumentácia

Individuálne obchodné zmluvy na mieru

Pripravím obchodnú zmluvu na mieru podľa potrieb Vašej spoločnosti, a to aj takú, ktorá nie je upravená v Obchodnom zákonníku (franchisová, laesingová, opčná a pod.).

Typové zmluvy podľa Obchodného zákonníka

Pripravím pre Vašu spoločnosť akúkoľvek obchodnú zmluvu upravenú v Obchodnom zákonníku .

Franchisové zmluvy

Vytvorím Vám systém spolupráce medzi Vašou spoločnosťou a franšízantom tak, aby bolo chránené Vaše obchodné know-how, ochranné známky, postupy a procesy.

Zmluvy s dodávateľmi a zákazníkmi

Rámcové zmluvy o spolupráci, kúpne zmluvy, dodávateľské, zmluvy o dielo a pod.

Pracovnoprávna dokumentácia

Ochráňte svoje know-how, upravte si postupy pri konkurenčnom jednaní, pri nekvalitnej práci, či pri iných nežiadúcich situáciách.

Audit vzorov zmlúv a dokumentov

Predložila Vám druhá strana zmluvu k podpisu? Nechajte si ju skontrolovať advokátom, aby ste predišli prípadným rizikám. 

Dohoda o mlčanlivosti (NDA)

Chráňte si svoje know-how. Nechajte si pripraviť kvalitnú NDA a zabráňte úniku cenných informácií.

Zaistenie záväzkov

Máte problém s nezaplatenými faktúrami? Znížte riziko nezaplatenia správnym zaistením a zabezpečením zmluvného záväzku.

Sporová agenda

Vymáhanie pohľadávok

V prípade, že máte pohľadávku - niekto Vám dlží - postarám sa o jej vymoženie. Zastúpim Vás v priebehu vyjednávania o jej dobrovoľnej úhrade či v samotnom súdnom aj exekučnom konaní.

Nekalá súťaž zo strany konkurenta

Ochrana práv porušených alebo ohrozených nekalým súťažným konaním alebo nedovoleným obmedzením súťaže. Ochrana názvu, povesti a súkromia právnickej osoby.

Riešenie sporov medzi spoločníkmi a konateľmi

Spory o platnosť uznesení valného zhromaždenia, kadučné konania o vylúčenie spoločníka, zastupovanie spoločnosti pri sporoch o náhradu škody spôsobenej konateľom spoločnosti a pod.

Spory v oblasti duševného vlastníctva

Poradenstvo ohľadne nárokov na zdržanie sa alebo odstránenie závadného stavu, na primerané zadosťučinenie, náhrady škody alebo vydanie bezdôvodného obohatenia v súvislosti s porušením duševného vlastníctva.

Ostatné služby pre podnikateľov a firmy

Ochrana osobných údajov

Nastavím vám firemné procesy, pripravím dokumenty a preškolím zamestnancov tak, aby rozumeli nariadeniu GDPR v praxi.

Ochrana dobrej povesti

Poradenstvo pri ochrane proti zásahu do dobrej povesti právnickej osoby, ako aj pri obrane proti obvineniu zo zásahu do uvedeného práva.

Registrácia ochrannej známky

Zaregistrujem za Vás ochrannú známku.

Zápis do registra partnerov verejného sektora

Zaistím zápis Vašej spoločnosti do registra partnerov verejného sektora.  

Máte záujem o niektorú z uvedených služieb? Objednajte sa na konzultáciu!

ÚVODNÁ KONZULTÁCIA

Úvodná konzultácia v trvaní max. 25-30 min, na ktorej ma uvediete do problému, s ktorým potrebujete pomôcť. Ja Vám priblížim možnosti riešenia a podmienky spolupráce. Informujem Vás o predpokladanej odmene apod. Súčasťou tejto konzultácie nie je poskytovanie právnych rád. Na to slúži platená osobná/e-mailová/telefonická konzultácia.

ZADARMO

25 min konzultácia

Prípadne si termín rezervujte telefonicky: +421 944 006 948 alebo e-mailom na adrese kancelaria@tulinsky.sk

Potrebujete urgentnú radu?

POTREBUJETE
URGENTNE RADU ADVOKÁTA?

POTREBUJETE
URGENTNE RADU ADVOKÁTA?

ÚVODNÁ KONZULTÁCIA

Zadarmo

E-MAILOM

35 €

TELEFONICKY

40 €

OSOBNE

80 €

Nenašli ste medzi službami to čo hľadáte? Napíšte mi!