OBCHODNÉ PRÁVO

OBCHODNÉ PRÁVO

Hľadáte odborníka na obchodné právo? Potrebujete pripraviť obchodné zmluvy, ktoré sú nutné pre Vaše podnikanie? Riešite spory so zákazníkmi, dodávateľmi alebo medzi spoločníkmi či konateľmi? Potrebujete nastaviť vzťahy medzi spoločníkmi či akcionármi? Urobiť zmenu konateľa, sídla či základného kapitálu v spoločnosti? Chystáte sa predať či kúpiť podnik, obchodný podiel alebo akcie? Fúziu spoločnosti? 

S tým všetkým Vám vie pomôcť advokát na obchodné právo

V priebehu fungovania spoločnosti so mnou môžete konzultovať všetky právne otázky týkajúce sa zmien spoločníkov, alebo konateľov, presunu sídla, zmien základného imania, alebo premien spoločností (splynutie, zlúčenie alebo rozdelenie spoločnosti). Zodpoviem na Vaše otázky ohľadne nekalej súťaže, sporov medzi spoločníkmi a konateľmi v spoločnosti.  

Ak ste menšia spoločnosť alebo a nechcete zamestnávať svojho podnikového právnika, môžete využiť môj outsourcing právnych služieb. Vyriešim za Vás všetku právnu agendu spojenú s Vašim  podnikaním.

Obchodné právo Cenník

V rámci špecializácie Vám pomôžem napríklad s nasledujúcim:  

  • právne poradenstvo pri akvizíciách a fúziách, prevodoch podielov, predajoch podnikov 
  • založenie firiem a nastavenie vzťahov medzi spoločníkmi a konateľmi 
  • zmluvy a nastavenie distribučných a franchisových vzťahov
  • ochrana pred nekalou súťažou
  • príprava právnych rozborov a návrhov riešení špecifických situácii a príprava na legislatívne zmeny
  • príprava a revidovanie zmlúv a dokumentov so zákazníkmi a dodávateľmi
  • riešenie sporov medzi spoločníkmi alebo konateľmi v spoločnosti 
  • zastupovanie v konaniach pred súdmi, úradmi alebo pri rokovaniach s protistranou
  • vymáhanie pohľadávok
  • príprava pracovnoprávnej dokumentácie 

Právo obchodných spoločností

Slovenský a český advokát pre biznis

Prevod obchodného podielu

Zaistím prevod obchodného podielu bez komplikácií a nutnosti chodenia po úradoch.

Slovenský a český advokát pre biznis

Prevod akcií v akciovej spoločnosti

Potrebujete previesť akcie v akciovej spoločnosti? Zaistím celú transakciu tak, aby prebehla bez problémov.

Slovenský a český advokát pre biznis

Advokátska úschova kúpnej ceny

Advokátska úschova kúpnej ceny a dokumentov Vás ochrání pred nepríjemnosťami a pred stratou peňazí pri rôznych druhoch transakcií.

Slovenský a český advokát pre biznis

Prevod družstevného podielu

Vlastníte podiel v družstve a chcete ho predať? Alebo naopak taký podiel chcete kúpiť? Postarám sa o celý prevod! 

Slovenský a český advokát pre biznis

Zmluva o výkone funkcie konateľa

Pripravím Vám zmluvu o výkone funkcie tak, aby ste sa nevystavovali rizikám a aby ste splnili všetky zákonné požiadavky.

Slovenský a český advokát pre biznis

Založenie s.r.o.

Založím Vám spoločnosť s ručením obmedzeným a nastavím vzťahy medzi spoločníkmi tak, aby ste sa vyhli do budúcna problémom.

Slovenský a český advokát pre biznis

Založenie akciovej spoločnosti

Založím pre Vás akciovú spoločnosť a nastavím vzťahy medzi budúcimi akcionármi.

Slovenský a český advokát pre biznis

Založenie holdingovej štruktúry

Pomôžem Vám so založením holdingovej štruktúry a dcérskych spoločností tak, aby štruktúra plnila Vaše potreby.

Slovenský a český advokát pre biznis

Zmena konateľa

Zariadim pre Vás zmenu štatutárneho orgánu Vašej spoločnosti so všetkým čo s tým súvisí.

Slovenský a český advokát pre biznis

Zmeny základného imania

Potrebujete zvýšiť alebo znížiť základné imanie spoločnosti? Pomôžem Vám s tým.

Slovenský a český advokát pre biznis

Fúzie spoločností

Poskytujem právne poradenstvo pri zlúčení alebo splynutí spoločnosti.

Slovenský a český advokát pre biznis

Rozdelenie spoločnosti

Poskytujem právne poradenstvo pri rozdelení spoločnosti, vrátane prípravy príslušných dokumentov.

Slovenský a český advokát pre biznis

Príprava a vedenie valných zhromaždení

Potrebujete zvolať a pripraviť valné zhromaždenie a zápisy z neho? Postarám sa o celý proces.

Slovenský a český advokát pre biznis

Spoločenské a akcionárske dohody

Uzavreli ste zmluvu a protistrana odmietla splniť svoje povinnosti alebo vediete akýkoľvek právny spor, ktorý už nie je možné vyriešiť mimosúdne? Obráťte sa na mňa a pripravím Vám kvalitnú žalobu. 

Slovenský a český advokát pre biznis

Riešenie sporov medzi spoločníkmi a konateľmi

Spory medzi obchodnými spoločnosťami a ich spoločníkmi, akcionármi alebo členmi, spory medzi spoločníkmi , akcionármi alebo členmi navzájom. Spory medzi obchodnými spoločnosťami a členmi ich štatutárnych orgánov. Zodpovednosť za škodu.

Slovenský a český advokát pre biznis

Ukončenie účasti spoločníka na spoločnosti

Poskytujem poradenstvo pri tzv. "exite" spoločníka.

Obchodné zmluvy a dokumentácia

Slovenský a český advokát pre biznis

Individuálne obchodné zmluvy na mieru

Pripravím obchodnú zmluvu na mieru podľa potrieb Vašej spoločnosti, a to aj takú, ktorá nie je upravená v Obchodnom zákonníku (franchisová, laesingová, opčná a pod.).

Slovenský a český advokát pre biznis

Typové zmluvy podľa Obchodného zákonníka

Pripravím pre Vašu spoločnosť akúkoľvek obchodnú zmluvu upravenú v Obchodnom zákonníku .

Slovenský a český advokát pre biznis

Franchisové zmluvy

Vytvorím Vám systém spolupráce medzi Vašou spoločnosťou a franšízantom tak, aby bolo chránené Vaše obchodné know-how, ochranné známky, postupy a procesy.

Slovenský a český advokát pre biznis

Zmluvy s dodávateľmi a zákazníkmi

Rámcové zmluvy o spolupráci, kúpne zmluvy, dodávateľské, zmluvy o dielo a pod.

Slovenský a český advokát pre biznis

Pracovnoprávna dokumentácia

Ochráňte svoje know-how, upravte si postupy pri konkurenčnom jednaní, pri nekvalitnej práci, či pri iných nežiadúcich situáciách.

Slovenský a český advokát pre biznis

Audit vzorov zmlúv a dokumentov

Predložila Vám druhá strana zmluvu k podpisu? Nechajte si ju skontrolovať advokátom, aby ste predišli prípadným rizikám. 

Slovenský a český advokát pre biznis

Dohoda o mlčanlivosti (NDA)

Chráňte si svoje know-how. Nechajte si pripraviť kvalitnú NDA a zabráňte úniku cenných informácií.

Slovenský a český advokát pre biznis

Zaistenie záväzkov

Máte problém s nezaplatenými faktúrami? Znížte riziko nezaplatenia správnym zaistením a zabezpečením zmluvného záväzku.

Sporová agenda

Slovenský a český advokát pre biznis

Vymáhanie pohľadávok

V prípade, že máte pohľadávku - niekto Vám dlží - postarám sa o jej vymoženie. Zastúpim Vás v priebehu vyjednávania o jej dobrovoľnej úhrade či v samotnom súdnom aj exekučnom konaní.

Slovenský a český advokát pre biznis

Nekalá súťaž zo strany konkurenta

Ochrana práv porušených alebo ohrozených nekalým súťažným konaním alebo nedovoleným obmedzením súťaže. Ochrana názvu, povesti a súkromia právnickej osoby.

Slovenský a český advokát pre biznis

Riešenie sporov medzi spoločníkmi a konateľmi

Spory o platnosť uznesení valného zhromaždenia, kadučné konania o vylúčenie spoločníka, zastupovanie spoločnosti pri sporoch o náhradu škody spôsobenej konateľom spoločnosti a pod.

Slovenský a český advokát pre biznis

Spory v oblasti duševného vlastníctva

Poradenstvo ohľadne nárokov na zdržanie sa alebo odstránenie závadného stavu, na primerané zadosťučinenie, náhrady škody alebo vydanie bezdôvodného obohatenia v súvislosti s porušením duševného vlastníctva.

Ostatné služby pre podnikateľov a firmy

Slovenský a český advokát pre biznis

Ochrana osobných údajov

Nastavím vám firemné procesy, pripravím dokumenty a preškolím zamestnancov tak, aby rozumeli nariadeniu GDPR v praxi.

Slovenský a český advokát pre biznis

Ochrana dobrej povesti

Poradenstvo pri ochrane proti zásahu do dobrej povesti právnickej osoby, ako aj pri obrane proti obvineniu zo zásahu do uvedeného práva.

Slovenský a český advokát pre biznis

Registrácia ochrannej známky

Zaregistrujem za Vás ochrannú známku.

Slovenský a český advokát pre biznis

Zápis do registra partnerov verejného sektora

Zaistím zápis Vašej spoločnosti do registra partnerov verejného sektora.  

Máte záujem o niektorú z uvedených služieb? Objednajte sa na konzultáciu!

ÚVODNÁ KONZULTÁCIA

Pri prvej porade ma uvediete do problému, s ktorým potrebujete pomôcť. Ja Vám priblížim možnosti riešenia a podmienky spolupráce a informujem Vás o predpokladanej odmene za moje služby. 

Prípadne si termín rezervujte telefonicky: +421 944 006 948 alebo e-mailom na adrese advokat@tulinsky.sk

Patrik Tulinský

Nenašli ste medzi službami to čo hľadáte? Napíšte mi!