Cenník právnych služieb

Advokátska kancelária s transparentnými cenami

Supporting Subheading

Cena právnych služieb

Obchodné právo Cenník

Heading One

Prajem si, aby klient rozumel nielen obsahu našich služieb, ale mal tiež jasnú predstavu o tom, koľko bude každá z nich stáť a prečo je dôležitá.

V rámci úvodnej konzultácie sa nezáväzne porozprávame o Vašom prípade. Identifikujeme si Vaše požiadavky a potreby, náročnosť celého prípadu. Zrozumiteľne Vám vysvetlím jednotlivé kroky, ktoré sú potrebné k úspešnému riešeniu Vašej záležitosti. Váš prípad môžeme spoločne konzultovať osobne u mňa v kancelárii, telefonicky alebo cez videohovor (Teams, Google a pod.).

Na prvej konzultácii Vás informujem o mojej predpokladanej odmene a dohodneme sa či nadviažeme spoluprácu alebo nie. Spôsob môjho odmeňovania je stanovený vždy po dohode s Vami, a to vždy s prihliadnutím na rozsah a špecifikáciu požadovanej služby. Odmenu si môžeme dohodnúť časovú, úkonovú, paušálnu alebo podielovú.

Súčasťou prvej konzultácie nie je poskytovanie právnych rád. V takom prípade pôjde o platenú konzultáciu.

ODMENA ČASOVÁ

V prípade, že sa dohodneme na časovej odmene, zaplatíte mi podľa počtu hodín právnej služby. Sadzba hodinovej odmeny sa pohybuje v rozmedzí od 100 EUR do 125 EUR a to v závislosti od zložitosti prípadu a časovej náročnosti.
Príklad: Ak si dohodneme hodinovú sadzbu vo výške 100 € a v rámci našej spolupráce Vám poskytnem služby v rozsahu 3 hodín, tak mi za moje služby zaplatíte 300 ,- €

PRAVIDELNÁ PAUŠÁLNA ODMENA

Táto odmena je vhodná pre klientov s pravidelnou potrebou právnych služieb v určitom stabilnom rozsahu alebo pre klientov, ktorí požadujú službu, u ktorej sa nedá dopredu odhadnúť ako dlho bude trvať, resp. aká bude zložitá, pričom za služby chcú hradiť stabilnú čiastku, ktorá ich neprekvapí a neohrozí ich rozpočet. Väčšinou sa jedná o dopredu dohodnutú mesačnú čiastku. S ohľadom na pravidelnosť poskytovania služieb je táto odmena stanovená vždy výhodnejšie oproti ostatným formám odmeny.

Cenník

ODMENA FIXNÁ

Ide o fixne stanovenú odmenu za vyriešenie konkrétnej záležitosti. Napríklad za komplexné zaistenie prevodu obchodného podielu v spoločnosti alebo kompletného prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
Príklad: Dohodneme si fixnú čiastku za vyriešenie prevodu obchodného podielu. Za vybavenie záležitosti zaplatíte len dohodnutú čiastku.

ODMENA ÚKONOVÁ

Ide o odmenu stanovenú podľa počtu poskytnutých úkonov právnej služby, ktoré vo Vašej veci učiním. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti (Advokátska tarifa) určuje čo sa považuje za úkon. Ide napr. o prevzatie a prípravu právneho zastúpenia či obhajoby, príprava žaloby alebo odvolania alebo účasť na súdnom pojednávaní a pod.
Príklad: Dohodneme si sadzbu za jeden úkon vo výške 200 €. V rámci našej spolupráce prevezmem prípad, napíšem žalobu a zastúpim Vás na jednom súdnom pojednávaní. Poskytnem Vám teda 3 úkony. Za moje služby v takom prípade zaplatíte 600 €

ODMENA PODIELOVÁ

Jedná sa o odmenu, ktorá je stanovená ako podiel na výsledku veci. To znamená určitým percentom z priznaného nároku.
Príklad: Dohodneme sa na vymáhaní pohľadávky vo výške 10.000 € s tým, že moja odmena bude činiť 20% z vymoženej čiastky. Moja odmena v prípade výhry bude činiť 2.000 € a bude uhradená až z vymoženej čiastky.

Právne služby poskytujeme transparentným spôsobom a klienti majú 100% kontrolu nad ich čerpaním.

Kontaktujte nás alebo si rezervujte úvodnú konzultáciu