AKO VYMÔCŤ PENIAZE OD DLŽNÍKA?

AKO VYMÔCŤ PENIAZE OD DLŽNÍKA?

AKO VYMÔCŤ PENIAZE OD DLŽNÍKA?

 

 

Máte dlžníka, ktorý Vám dlhuje peniaze za odvedenú prácu, dodanú službu či tovar? Máte dlžníka, ktorý otáľa s platbou a vyhýba sa plateniu faktúry?

Pomerne často sa v praxi stretávam s tým, že jednotlivé firmy či jednotlivci odmietajú hradiť faktúry za dodané služby či tovar. Poukazujú na opatrenia vlády prijaté v súvislosti s pandémiou COVID 19. Ide pritom často o subjekty, ktoré pandémia ani opatrenia žiadnym spôsobom nezasiahli. Čo v takýchto prípadoch robiť?

Postupujte rýchlo

Prvá a zásadná rada je – postupujte rýchlo. Platí totiž, že čím skôr si nárok uplatníte, tým vyššiu šancu máte, že Vám ju dlžník uhradí.

Pošlite dlžníkovi predžalobnú výzvu – zaslanú advokátom  

Správne formulovaná predžalobná výzva – zaslaná dlžníkovi prostredníctvom advokátskej kancelárie, vedie častokrát k dobrovoľnej úhrade dlhu. Dlžníkovi ňou totiž dáte jasne najavo, že vymáhanie pohľadávky myslíte vážne. Ak ide o odberateľa, ktorý má viac dlhov, je pravdepodobné, že Váš dlh sa bude snažiť uhradiť ako prvý.

Uplatnite si všetko na čo máte nárok

Okrem samotnej istiny pohľadávky máte, v prípade omeškania dlžníka s úhradou dlhu, právo aj na zákonné úroky z omeškania, ktoré sa líšia v závislosti od toho či ide o spor medzi podnikateľmi, na ktorých sa vzťahuje Obchodný zákonník alebo medzi občanmi, na ktorých sa vzťahuje Občiansky zákonník. Aktuálna sadzba zákonného úroku z omeškania pre obchodnoprávne vzťahy činí 8% ročne z dlžnej čiastky od prvého dňa omeškania do zaplatenia. V prípade občianskoprávnych vzťahov 5% ročne z dlžnej čiastky od prvého dňa omeškania do zaplatenia.

Ak ste podnikateľ a Váš dlžník je taktiež podnikateľ, tak Vám podľa § 369c Obchodného zákonníka, v prípade omeškania dlžníka vzniká aj právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, a to bez potreby osobitného upozornenia. Výšku paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením. K dnešnému dňu činí 40 €. To znamená, že za každú faktúru, s ktorou je dlžník v omeškaní čo i len deň, máte právo požadovať okrem iného aj 40 €. Ak máte dve také faktúry – 80 €. Tri faktúry v omeškaní = 120 € atď.

Obstarajte si dôkazy

Ak nedôjde k dobrovoľnej úhrade dlhu, súdnemu sporu sa pravdepodobne nevyhnete. V takom prípade bude na Vás, aby ste uniesli tzv. dôkazné bremeno. V prípade, že ide o dlh z faktúry, nemusí táto stačiť ako dôkaz. Je preto vhodné si uschovávať všetky listiny, ktoré sa týkajú jednania s protistranou. Môže ísť o smsky, e-maily, zmluvy, faktúry, dodacie listy, dokumentáciu, apod.

Svoj nárok určite vymáhajte – môžete využiť aj rýchlejšiu alternatívu klasickej žaloby

Ak dlžník aj napriek predžalobnej výzve nereaguje, je čas na podanie žaloby. Vhodnou alternatívou je podanie návrhu v upomínacom konaní, a to Okresnému súdu v Banskej Bystrici. Výhoda oproti klasickej žalobe je polovičný súdny poplatok (3% zo žalovanej čiastky, oproti 6% v prípade klasickej žaloby) a najmä rýchlosť. Súd totiž platobný rozkaz musí vydať do 10 dní od splnenia procesných podmienok. Návrh môžete podať na tejto stránke: https://obcan.justice.sk/ezaloby

V platobnom rozkaze súd dlžníkovi uloží, aby Vám do 15 dní uhradil dlh aj trovy konania, alebo aby v tej istej lehote podal vecne odôvodnený odpor. Ak odpor nepodá – máte v ruke vykonateľný rozsudok, s ktorým môžete zahájiť exekučné konanie. Ak dlžník odpor podá alebo ak sa súdu nepodarí dlžníkovi doručiť platobný rozkaz – vyzve Vás, aby ste prípadne navrhli pokračovanie v civilnom konaní na miestne príslušnom súde. V takom prípade už nemusíte doplácať súdny poplatok. Návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní sa podáva výlučne elektronicky. S ohľadom na to, že dôkazy sú častokrát len v listinnej podobe, je potrebné ich konvertovať do elektronickej podoby zaručenou konverziou. Tú môžu robiť mimo iné advokáti. V tomto prípade je preto lepšie, ak návrh za Vás podá advokát.

Podanie návrhu na vykonanie exekúcie

Akonáhle sa Vám podarí získať právoplatný rozsudok, môžete podať návrh na vykonanie exekúcie. Ten sa znovu podáva výlučne elektronicky, a to Okresnému súdu v Banskej Bystrici.  Návrh môžete vyplniť tu: https://obcan.justice.sk/ezaloby. Prípadne Vám s  jeho podaním môžem pomôcť – http://www.tulinsky.sk/reservation/

 

Mgr. Patrik Tulinský, LL.M., advokát

Košice/Brno

Rezervujte si bezplatnú úvodnú konzultáciu

Úvodná bezplatná konzultácia v trvaní max. 25-30 min, na ktorej ma uvediete do problému, s ktorým potrebujete pomôcť. Priblížim Vám možnosti riešenia a podmienky spolupráce.